O nas


UWAGA!!!

W związku z dostosowywaniem wniosków o stypendia do ustawy 2.0 w USOSweb przez Centrum Informatyczne, uruchomienie ich nastąpi w późniejszym terminie. Będziemy informować na bieżąco o postępie prac. Za utrudnienia przepraszamy.

Od dnia 18 lipca 2019 r. podania o akademik prosimy składać bezpośrednio w Domach Studenckich.

Od 1 sierpnia 2019 r. wszystkie sprawy związane z przyznawaniem stypendiów socjalnych, specjalnych, rektora oraz zapomogi przejmują poszczególne Dziekanaty.

UWAGA – dotyczy stypendium socjalnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lub decyzji z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,           pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.
Obowiązek ten dotyczy również studentów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 88 ust. 2 KDN (deklarujących tzw. „samodzielność finansową”) oraz cudzoziemców, których dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej student dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w omawianej regulacji, należy rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminach, funkcjonującą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a zatem w polskim systemie pomocy społecznej.

   

Dział Spraw Studentów UO na mapie Opola