O nas


UWAGA!!!

Na wniosek Samorządu Studenckiego UO termin składania wniosków o stypendium socjalne (wydrukowane i zatwierdzone do 10 X wnioski) i Rektora (wydrukowane i zatwierdzone do 15 X wnioski) zostaje przedłużony do 18.10.2019. Szczegóły w piśmie z Samorządu Studenckiego UO: Pismo

Wnioski o stypendium socjalne i specjalne można składać w centralnym punkcie na ul. Oleskiej 48, pok. 141  nr tel. 77 452 7411, oraz pok. 140  nr tel. 77 452 7063 oraz na Wydziale Lekarskim (Wydział Lekarski, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Wydział Sztuki) pok. 05 tel. 77 452 7416 w godzinach 12:00 – 14:00

Decyzje stypendium Rektora w USOSweb studenci odbierają między 22-26 XI 2019

UWAGA – dotyczy stypendium socjalnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lub decyzji z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.
Obowiązek ten dotyczy również studentów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 88 ust. 2 KDN (deklarujących tzw. „samodzielność finansową”) oraz cudzoziemców, których dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej student dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w omawianej regulacji, należy rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminach, funkcjonującą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a zatem w polskim systemie pomocy społecznej.

   

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich UO na mapie Opola