Miejsce w Domu Studenta

Szczegółowe informacje na temat kwaterunku  (w przypadku braku kierunku należy kontaktować się w sekretariatach akademików)

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego (przyjęcie potwierdzone na liście przyjętych i potwierdzona chęć studiowania w kierunkowej komisji rekrutacyjnej) starający się o miejsce w domu studenta składają w DSS
1. podanie o DS – druk nr 1

2.oświadczenia o składzie rodziny studenta oświadczenie – druk nr 2

3.  zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną wszystkich pełnoletnich członków rodziny, studenta również (tak jak do stypendium socjalnego):

-zaświadczenia o dochodach za 2017 rok z Urzędu Skarbowego (takie jak do zasiłków rodzinnych),

-zaświadczenia z zakładu pracy lub ZUS o składkach zdrowotnych za cały 2017 rok,

-zaśw. rodzeństwa pobierającego naukę (jeśli ukończyło 18 lat), kopie aktów urodzenia rodzeństwa,

-zaświadczenie o zarejestrowaniu w UP (gdy rodzic nie pracuje) i inne.

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 student lub doktorant powinien przedstawić dokumenty zgodnie z informacją o dochodach uzyskanych i utraconych (zakładka Stypendia socjalne). Osoby, które będą ubiegać się również o stypendium socjalne powinny zachować kopie dokumentów o dochodach w celu wypełnienia elektronicznego wniosku o stypendium.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności proszone są o dołączenie go do podania o DS oraz określenie rodzaju niepełnosprawności – istnieje możliwość przydziału do DS “Niechcic”.

Podstawowe kryteria do uzyskania miejsca w akademiku to wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie za rok 2017 przy uwzględnieniu zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Max. wysokość dochodu netto  będzie ustalona przez Komisję ds. Przyznawania miejsc w Domach Studenckich UO po zebraniu wszystkich podań.

Termin składania podań o akademik upływa z dniem 21 sierpnia 2018 r.;

20 września upływa termin składania wniosków kandydatów na studia przyjętych w tzw. rekrutacji wrześniowej (przy tej rekrutacji należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia).  

Dokumenty można złożyć osobiście w Dziale Spraw Studentów (ul. Oleska 48, pok.26-29) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, 45-052 Opole, ul Oleska 48 (koniecznie dopisać kierunek studiów na kopercie)

Studenci, którym przyznano miejsce w DS. na rok akad. 2018/2019 mają obowiązek zakwaterowania się w terminie do 4 października br., w przeciwnym razie miejsce to zajmą osoby z listy rezerwowej.

Rezygnację  z przyznanego miejsca można zgłosić w DSS (dss@uni.opole.pl) lub w administracji domów studenta :

Niechcic – tel. 77 452-70-20, Mrowisko – tel. 77 452-70-27, Kmicic – tel. 77 452-70-31, Spójnik – tel. 77 452-70-35

W czasie roku akademickiego studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (także na czas zjazdów) i doktoranckich mogą starać się o miejsce w DS “w ramach wolnych miejsc” – podania rozpatruje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski (Dom Studenta KMICIC)

W okresie wakacji w sprawie zakwaterowania w DS decyzje podejmuje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski.