Miejsce w Domu Studenta

Szczegółowe informacje na temat kwaterunku  (w przypadku braku kierunku należy kontaktować się w sekretariatach akademików)

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego (przyjęcie potwierdzone na liście przyjętych i potwierdzona chęć studiowania w kierunkowej komisji rekrutacyjnej) starający się o miejsce w domu studenta składają w DSS 1. Podanie o akademik w DS

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności proszone są o dołączenie go do podania o DS oraz określenie rodzaju niepełnosprawności – istnieje możliwość przydziału do DS “Niechcic”.
Termin składania podań o akademik upływa z dniem 21 sierpnia 2019 r.;
20 września upływa termin składania wniosków kandydatów na studia przyjętych w tzw. rekrutacji wrześniowej (przy tej rekrutacji należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia).

Dokumenty można złożyć osobiście w Domach Studenta lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Akademików koniecznie dopisać kierunek studiów na kopercie)
Studenci, którym przyznano miejsce w DS. na rok akademickim 2019/2020 mają obowiązek zakwaterowania się w terminie do 4 października br, w przeciwnym razie miejsce to zajmą osoby z listy rezerwowej.

Rezygnację  z przyznanego miejsca można zgłosić w administracji domów studenta:

W czasie roku akademickiego studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (także na czas zjazdów) i doktoranckich mogą starać się o miejsce w DS “w ramach wolnych miejsc” – podania rozpatruje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski (Dom Studenta KMICIC).
W okresie wakacji w sprawie zakwaterowania w DS decyzje podejmuje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski.

Domy studenta: