Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018?Student lub doktorant 

Po zalogowaniu się powinien wybrać (w górnej zakładce): DLA  WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI (termin składania wniosków o stypendium socjalne mija 10 października br.)

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENDIA - NR KONTA (przed wypełnieniem wniosku)

1.    Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje (uwaga: druki należy wydrukować dopiero po kliknięciu w odnośnik "zarejestruj"-  wydruk przed złożeniem z napisem "niezatwierdzone" jest nieważny!):

    1. oświadczenie o dochodach ,
    2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,  dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych  do wyboru 3 opcje:

·          stypendium socjalne,

·          stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta (na stancji),

·          stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta z niepracującym mężem lub dzieckiem.

 

Studenci studiów niestacjonarnych zaznaczają tylko stypendium socjalne.

 

c. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl  lub w załącznikach - ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

2.     Kompletuje wszystkie wymagane załączniki.

3.   Komplet dokumentów dostarcza osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

4.  Sprawdza stan wniosku w USOSweb i odczytuje pocztę elektroniczną (studencki e-mail)

(w przypadku cofnięcia wniosku do poprawy lub uzupełnienia w szczegółach wniosku (na dole)  podane są szczegółowe informacje)

5.    W przypadku cofnięcia do poprawy -poprawia oświadczenie i wniosek, ponownie drukuje i składa w DSS. UWAGA Należy sprawdzić stan wniosku po ponownym złożeniu!

6.    W przypadku cofnięcia do uzupełnienia -dostarcza WSZYSTKIE brakujące dokumenty, sprawdza stan wniosku  w USOSweb ( analiza dostarczonych dokumentów może wykazać konieczność dalszego wyjaśnienia sytuacji materialnej i dostarczenia dodatkowych zaświadczeń).

7.   Stan wniosku "przyjęty do rozpatrzenia" bez dodatkowych uwag oznacza, że wniosek jest kompletny, po ustaleniu wysokości stawek stypendiów (w listopadzie) kwoty przyznań będą widoczne w USOSweb.

8. UWAGA: koniecznie należy zgłosić się po odbiór decyzji (osobom, które nie odbiorą decyzji stypendia zostaną wstrzymane)

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia wydruków elektronicznie złożonych dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS. Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web (w szczegółach wniosku lub oświadczenia) oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol