Wykaz dokumentacji niezbędnej do otrzymania stypendium socjalnego 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta oraz każdego pełnoletniego członka jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym, zawierające informacje o wysokości:

- dochodu,

- składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

-  należnego podatku,

UWAGA: Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.

 

 1. Zaświadczenie o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie zdrowotne za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki  od pracodawcy lub z ZUS  (takim dokumentem nie może być  PIT 11, czy 40). Jeśli w roku tym następowały zmiany w zatrudnieniu należy złożyć zaświadczenie z ZUS, które wyszczególnia  płatników tych składek oraz okresy, w których składki były płacone. W przypadku takiej sytuacji należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypendium w związku z uzyskaniem lub utratą dochodów.
 2.  

  Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczące studenta lub członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym aktualny rok akademicki.W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 1. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wymienione w Pouczeniu  Oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym (obowiązkowy druk do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia)  Podpisuje student oraz każdy pełnoletni członek jego rodziny.

Zaświadczenia lub decyzje dokumentujące wysokości dochodów wykazanych w Oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy w okresie obliczeniowym.

 1. Zaświadczenie o zasiłkach chorobowych członka rodziny studenta ubezpieczonego w KRUS.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu studenta lub jego rodziny w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w zamian za emeryturę lub rentę albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 1. Umowę w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 1. Studenci, których rodzice nie pracują powinni dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy - aktualne i za  rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki. Zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskanego zasiłku  lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie jego otrzymywania.
 2. W przypadku, gdy  rodzice studenta nie pracują, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy należy udokumentować, z jakiego źródła podlegają ubezpieczeniu.

 1. Studenci lub doktoranci pobierający świadczenia alimentacyjne powinni złożyć kopię odpisu ostatniego wyroku sądowego lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu ugody zawartej przed mediatorem (oryginały do wglądu), przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (w przypadku gdy płacone alimenty są niższe niż w wyroku) oraz zaświadczenie komornika o częściowej, a w przypadku nie płacenia alimentów o całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz decyzję z funduszu alimentacyjnego za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki.

 1. Student będący na utrzymaniu jednego rodzica może otrzymać stypendium socjalne bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych tylko w przypadkach gdy drugi z rodziców nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania lub  dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Należy to udokumentować jednym z poniższych dokumentów:

a.       Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,

b.       Akt zgonu,

c.       Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązujące drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 

d.       Odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany

e.    Orzeczenie sądu, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 1. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,

 1. Studenci posiadający rodzeństwo składają akt urodzenia, zaświadczenia ze szkół dla rodzeństwa powyżej 18 roku życia, zaświadczenia o przyznaniu świadczeń rodzinnych (aktualne). Nie uwzględnia się w składzie rodziny rodzeństwa lub dziecka studenta, które ukończyło 26 lat, z wyjątkiem legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. W przypadku osiągania dochodów poza granicami Polski przez studenta lub członków rodziny zaświadczenie o wysokości tych dochodów.

 1. Dokumenty określające dochód uzyskany (dochód uzyskany należy zgłosić w momencie składania wniosku o stypendium oraz w trakcie roku akademickiego, w czasie pobierania stypendium):

a.       Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta i członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2016), gdy dochód ten nie był uzyskiwany przez cały rok, a jest uzyskiwany w momencie składania wniosku o stypendium.

Np.  zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości dochodu i o liczbie przepracowanych miesięcy w roku 2016, Pit-11, decyzja przyznania renty, emerytury, zaświadczenie o przyznaniu zasiłku/ stypendium dla bezrobotnych itd.

 

b.       Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta oraz członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (od 2016), jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

Np.  zaświadczenie od pracodawcy o terminie podjęcia pracy i wysokości wynagrodzenia (netto) za następny miesiąc, umowa o pracę, decyzja przyznania renty, emerytury, zaświadczenie o przyznaniu zasiłku/ stypendium dla bezrobotnych itd.

 

 1. Dokument określający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się tego dochodu. Należy przedstawić świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu np. Pit-11, zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o  utracie renty itd.

UWAGA Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej. Jeśli utrata dochodu jest powiązana z uzyskaniem innego tytułu dochodu student może złożyć wniosek o przeliczenie stypendium po uzyskaniu tego dochodu.

 

 1. Zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu lub umowę najmu. Natomiast student (doktorant) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem do wniosku dołącza zaświadczenie małżonka z urzędu pracy, akt urodzenia dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka przez studenta (doktoranta), wniesienie opłaty za dziecko w przypadku zakwaterowania w domu studenta lub zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu dziecka w przypadku zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta.

 1. Pracownik Działu Spraw Studentów/ Wydziałowa Komisja Stypendialna może w wątpliwych przypadkach zażądać od studenta lub doktoranta dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień (np. w przypadku bardzo niskich dochodów zaświadczenia z opieki społecznej  o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny). W przypadku nie złożenia odpowiednich zaświadczeń i wyjaśnień Komisja może odmówić przyznania stypendium socjalnego.

 

 

 

 Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol