Decyzja Komisji Przyznawania Miejsc w DS II rekrutacja


Data dodania: 2016-09-28 13:25:45

II rekrutacja z możliwością złożenia deklaracji na kolejny rok akademicki .

II-rekrutacja  pierwszaki bez deklaracji. 

LISTA-REZERWOWA.doc 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017


Data dodania: 2016-09-26 15:32:09

DECYZJA Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2016/2017  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  1000,00 zł netto w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

+ więcej

Pokoje jednoosobowe- przyznania na rok akad. 2016/2017


Data dodania: 2016-09-26 12:19:34

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia   23.09.2016 r. 
WYKAZ STUDENTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH, NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
W POKOJACH JEDNOOSOBOWYCH.

 

1.   Drab Klaudia  Pedagogika

2.  Iwaniak Dominika  Filologia

3.  Kiernicka Anna  Biotechnologia

4.  Kozłowska Magdalena Biologia

5.  Nowak Kordian Edukacja artystyczna

6. Orzińska Angelika Filologia

7.  Sholtys Ihor   Politologia

8. Zakrzyk Maja Studia doktoranckie - Chemia

 

 

+ więcej

HARMONOGRAM STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AK. 2016/17


Data dodania: 2016-09-24 09:44:51

Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

           Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

a) weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,

b) sprawdzają oświadczenia na wnioskach  studentów, 

- na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów -   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,

 

- na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia - student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,

 

- na studiach II stopnia i 5-letnich termin ukończenia studiów I stopnia -student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

 

             Odwoławcza Komisja  Stypendialna

a.      rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,

b.      weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia  oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”  

c.       w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

 

Od 23 do 28 października - studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

 

 

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE TYLKO OSTATECZNE  LISTY PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

 

 

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2015 rok


Data dodania: 2016-09-24 08:47:11

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)

ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach

rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

+ więcej

Przydział do akademików wg kierunków


Data dodania: 2016-09-16 14:26:53

Przydział kierunków lat pierwszych do Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego

 

D.S. KMICIC

Wszystkie kierunki lat pierwszych (oprócz filologii, psychologii i pracy socjalnej)

Wszyscy studenci lat starszych, którym Komisja ds. przyznawania miejsc w DS przyznała miejsca (z wyłączeniem studentów, którzy składali deklaracje w innych akademikach)

D.S. NIECHCIC

Praca Socjalna

D.S. MROWISKO

-------------------------------------------------------

D.S. SPÓJNIK

Filologia (wszystkie), Psychologia

 

Kwaterunek lat pierwszych od 29 września 2016 od godz. 8:00,                  

Kwaterunek lat starszych od    01 października 2016 od godz. 9:00

                                                  02 października 2016 od godz. 14:00

REZYGNACJE ZGŁASZAĆ DO   04-10-2016!! OSTATECZNY termin w administracji domów studenta :

Niechcic - tel. 77 452-70-20, Mrowisko - tel. 77 452-70-27, Kmicic - tel. 77 452-70-31, Spójnik - tel. 77 452-70-35

+ więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o stypendium socjalne i specjalne w roku ak. 2016/17


Data dodania: 2016-09-08 15:13:36

UWAGA

Studenci i doktoranci:

została uruchomiona w USOSweb możliwość składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Informujemy studentów i doktorantów starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta studenci i doktoranci mogą składać do  11 października do godz. 14:00 

Przed złożeniem wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy dostarczyć do Działu Spraw Studentów aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (najpóźniej 7 października). 

+ więcej

DECYZJA KOMISJI DS PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA


Data dodania: 2016-09-08 14:18:05

DECYZJĄ KOMISJI DS PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA wszystkim studentom pierwszych i starszych lat, którzy złożyli wnioski do 20 sierpnia br. zostały przyznane miejsca w akademikach na rok akademicki 2016/2017.

Studenci, którym przyznano miejsce w DS. na rok ak. 2016/2017 mają obowiązek zakwaterowania się w terminie do 4 października br., w przeciwnym razie tracą miejsce.

Po 20 września można dowiedzieć się o przydziale do konkretnego akademika (studenci przydzielani są zgodnie z kierunkami studiów - lista wraz z terminem rozpoczęcia kwaterowania będzie ogłoszona na naszej stronie). 

Rezygnację  z przyznanego miejsca można zgłosić w DSS (dss@uni.opole.pl) lub w administracji domów studenta :

Niechcic - tel. 77 452-70-20

Mrowisko - tel. 77 452-70-27

Kmicic - tel. 77 452-70-31

Spójnik - tel. 77 452-70-35

Do 20 września przyjmowane będą wnioski kandydatów na studia przyjętych w tzw. rekrutacji wrześniowej (przy tej rekrutacji należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia).  Dokumenty można złożyć osobiście w Dziale Spraw Studentów (ul. Oleska 48, pok.26-29) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, 45-052 Opole, ul Oleska 48 (koniecznie dopisać kierunek studiów na kopercie)

 

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2016-09-08 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Student/doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 

 

 

+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2016-09-07 00:00:00

Wypłata stypendiów doktoranckich oraz   zwiększenia   stypendium  doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc wrzesień  nastąpi  od 16 IX br. 

 

 

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol