UWAGA dyżur


Data dodania: 2018-05-30 10:58:41

Dział Spraw Studentów  w SOBOTĘ


02 czerwca 2018r.
 

NIECZYNNY


 

 

+ więcej

DSS dyżur w sobotę


Data dodania: 2018-05-23 07:30:27

W dniu 26 maja 2018r. (SOBOTA) 

Dział Spraw Studentów
będzie czynny
od godz. 7:30 do 11:30

+ więcej

UWAGA AKADEMIK na rok akad. 2018/19 starsze lata !


Data dodania: 2018-05-08 12:28:07

UWAGA STUDENCI STARSZYCH LAT,

1. Którzy mieszkają w akademiku w bieżącym roku akademickim   i chcą przedłużyć
korzystanie z miejsca w Domu Studenta w następnym roku akademickim 2018/2019

     Należy  złożyć do dnia 31 maja 2018 r. w administracji Domu Studenta pisemną deklarację dotyczącą kontynuacji korzystania z miejsca w Domu Studenta w następnym roku akademickim. Prawo składania deklaracji mają również studenci cudzoziemcy, którym przyznano miejsce w Domu Studenta.
Brak deklaracji i oświadczenia równoznaczny jest z rezygnacją z przyznanego miejsca!!!!


2. Którzy nie mieszkają  w bieżącym roku akademickim  w akademiku starający się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2018/2019.

Należy złożyć w DSS podanie o DS-druk nr 1, oświadczenia o składzie rodziny studenta oświadczenie -druk nr 2 oraz zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną wszystkich pełnoletnich członków rodziny, studenta również (tak jak do stypendium socjalnego): zaświadczenia o dochodach za 2017 rok z Urzędu Skarbowego (takie jak do zasiłków rodzinnych), zaświadczenia z zakładu pracy lub ZUS o składkach zdrowotnych za cały 2017 rok, zaświadczenie rodzeństwa pobierającego naukę (jeśli ukończyło 18 lat), kopie aktów urodzenia rodzeństwa, zaświadczenie o zarejestrowaniu w UP (w przypadku, w przypadku gdy rodzic nie pracuje) i inne. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 student lub doktorant powinien przedstawić dokumenty zgodnie z informacją o dochodach uzyskanych i utraconych (zakładka Stypendia socjalne 

 

Osoby, które będą ubiegać się również o stypendium socjalne powinny zachować kopie dokumentów o dochodach w celu wypełnienia elektronicznego wniosku o stypendium.

 


Podstawowe kryteria do uzyskania miejsca w akademiku to wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie za rok 2017 przy uwzględnieniu zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Wysokość kryteriów będzie ustalona przez Komisję ds. Przyznawania miejsc w Domach Studenckich UO po zebraniu wszystkich podań.

 

Termin składania podań o akademik  upływa z dniem 30 maja 2018 r.;

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok


Data dodania: 2017-09-24 08:47:11

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624,1282 i 1529)

ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach

rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-22 15:32:09

DECYZJA Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2017/2018  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  1050,00 zł netto w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.

 

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2017-02-21 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Student/doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c - stypendia zostaną wypłacone z wyrównaniem w następnym miesiącu.

 

 

 

+ więcej

Miejsce w domu studenta w trakcie roku akademickiego


Data dodania: 2016-02-20 10:52:42

Studenci mogą składać podania o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego 2017/2018 w administracji DS KMICIC,  Podania będzie rozpatrywać  Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski w ramach wolnych miejsc.

O miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" mogą starać się również studenci studiów niestacjonarnych.

O możliwości zakwaterowania na czas zjazdów studentów niestacjonarnych informacji udziela administracja Domu Studenta "Kmicic", tel 774527031

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego należy pobrac ze strony:

http://kampus.uni.opole.pl/materialy-do-pobrania/

+ więcej

Informacja dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-08-11 10:38:22

INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE. 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP, tj. musi posiadać:

    • wizę długoterminową pobytową lub,
    • kartę pobytu – zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub,
    • zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

3. Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:

a.) na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

b.) na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich.
Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni, jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka, który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia zdrowotne 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr210 poz.2135 z poźn.zm.) cudzoziemcy:

    • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, absolwenci odbywający obowiązkowy staż;
    • odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim

mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka

Podstawa prawna

1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

+ więcej

Strona 1 z 1


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol