Stypendia dla cudzoziemców

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy (patrz jak niżej), którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów (doktorantów) składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak

 UWAGA!!!  wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1222) https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?City=opole  (nie może być tłumacz z Ukrainy lub in. państw)

 Jeżeli student – cudzoziemiec ( LUB RODZIC ) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 323-324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
• Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
• Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim (tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zapomogi).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy,  którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów są zobowiązani złożyć następujący zestaw dokumentów:

■       wniosek o stypendium socjalne – (do wypełnienia i wydrukowania wyłącznie z systemu stypendialnego USOSweb);. Nie ma możliwości odręcznego wypełnienia wniosku. Wniosek musi zostać zarejestrowany w Systemie stypendialnym. We wniosku znajduje się oświadczenie o ukończonych studiach należy w nim zaznaczyć odręcznie TAK lub NIE i w przypadku zaznaczenia TAK wskazać wszystkie kierunki, które Państwo ukończyliście;

■       oświadczenie o dochodach rodziny (do wypełnienia i wydrukowania z USOSweb) – zbiór ekranów służących do wyliczenia dochodów rodziny, w który student oprócz dochodów wpisuje skład rodziny oraz informacje o miejscu zatrudnienia członków rodziny (UWAGA! Członkowie rodziny studenta to: student, rodzice studenta/opiekuni prawni, rodzeństwo studenta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobiera naukę, lub rodzeństwo niepełnosprawne niezależnie od wieku; małżonek studenta; dzieci studenta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobierają naukę, lub dzieci niepełnosprawne niezależnie od wieku).

         W oświadczeniu o dochodach należy wpisać dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny ze wszystkich źródeł przychodów za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki oraz dołączyć zaświadczenia, w tym:

  1. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej  Urzędowi Skarbowemu np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności – w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów. Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego – UWAGA nie może być tłumacz przysięgły z Ukrainy lub in. państwa.

Jeżeli student lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski również z polskiego Urzędu Skarbowego!

  1. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – podając rzeczywistą roczną kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła (oświadczenie-ryczałt do pobrania z oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb i wypełnienia ręcznego);
  2. inne dochody, tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami RP. (oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – do pobrania z powyższego oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb i wypełnienia ręcznego;
  3. zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  4. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  5. wyrok w sprawie o rozwód w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
  6. skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;
  7. zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;

           W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić   zmiany dochodów jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj dochody uzyskane oraz dochody utracone (katalog tych dochodów oraz szczegółowe przepisy zawarte są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UO). Sposoby wykazania dochodów uzyskanych i odliczenia dochodów utraconych znajdują się we wskazówkach na odpowiednich ekranach oświadczenia o dochodach w USOSweb.