Stypendium socjalne

Ogólne informacje

STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

 • 8, ust.1.”Pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w całości lub nadpłaconej części na fundusz pomocy materialnej dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta.”

Student lub doktorant powinien wykazać dochody ze wszystkich źródeł przychodów osiągniętych w kraju i za granicą zarówno przez studenta jak i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992, z późn. zmianami).

Powyższy dochód ustala się za ostatni rok kalendarzowy (2017) poprzedzający rok akademicki uwzględniając zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utratę i uzyskanie dochodu w trakcie lub po tym roku.

Student i doktorant studiów stacjonarnych, który stara się o stypendium socjalne może również w elektronicznym wniosku wybrać opcję stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenta (z dodatkiem mieszkaniowym) lub w obiekcie innym niż dom studenta (stancji) lub z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub na stancji z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta. Zwiększenie stypendium socjalnego z tych tytułów jest przyznawane na wniosek studenta w przypadku, gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni utrudniałby studiowanie.

Aby uzyskać  stypendium socjalne z dodatkiem z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki do  wniosku student dodatkowo dołącza poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na stancji lub umowę najmu albo oświadczenie/aneks do umowy, gdy wcześniej była złożona umowa najmu na czas nieokreślony. W przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta, student oprócz wniosku składa zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu małżonka jako osoby pozostającej bez pracy, akt urodzenia dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub inne zaświadczenie w sprawie przysposobienia dziecka przez studenta wraz z udokumentowanymi dochodami oraz potwierdzenie obowiązku wniesienia opłaty za dziecko, w przypadku zamieszkania w domu studenta lub zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu dziecka, w przypadku zamieszkania w obiekcie innym niż dom studenta.

Student powinien poinformować Dział Spraw Studentów o wykwaterowniu lub zmianie zakwaterowania w trakcie pobierania stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym zarówno siebie jak i członków rodziny.

 W przypadku wykwaterowania studenta z Domu Studenta wstrzymuje się wypłatę stypendium socjalnego do czasu złożenia nowego wniosku. Stypendium zostaje wznowione od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli został złożony do dnia 10 danego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wszyscy studenci i doktoranci wraz z wydrukami z USOSweb wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o dochodach dostarczają do Działu Spraw Studentów:

 1. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2017 (na drukach stosowanych do uzyskania świadczeń rodzinnych).W razie nieuzyskania żadnych dochodów prosimy o potwierdzenie tego faktu przez urząd skarbowy; jeżeli jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą należy podać osobno dochody każdego z rodziców,
 2. W przypadku wykazania dochodów przez urząd skarbowy należy dołączyć zaświadczenie  od pracodawcy lub z ZUS o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2017  (takim dokumentem nie może być PIT 11, czy 40) Jeśli w roku tym następowały zmiany w zatrudnieniu należy złożyć zaświadczenie z ZUS, które wyszczególnia  płatników tych składek oraz okresy, w których składki były płacone. W przypadku takiej sytuacji należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypendium w związku z uzyskaniem lub utratą dochodów.
 3. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny(druk do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia) W przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w POUCZENIU powyższego oświadczenia  należy przedstawić zaświadczenia z odpowiednich instytucji.
 4. Inne niezbędne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta lub doktoranta.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019?  pobierz

Średni dochód w rodzinie studenta będzie ustalany w oparciu o aktualny stan osób w rodzinie oraz ich dochody uzyskane w  roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, o ile sytuacja nie uległa zmianie (patrz poniżej – dochody uzyskane i utracone).

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym –  do składu rodziny wliczane są wyłączne wymienione poniżej osoby, których dochody uwzględniane są do wyliczenia dochodu rodziny studenta lub doktoranta:

 1. student lub doktorant;
 2. małżonek studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa
w punkcie 3

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i  potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. a) ukończył 26 rok życia,
 2. b) pozostaje w związku małżeńskim,
 3. c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2, lub
 4. d)  osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców lecz nie wykazania żadnych dochodów przez studenta lub doktoranta Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu. W przypadku niedostarczenia przez studenta lub doktoranta zaświadczenia właściwe Komisje mogą wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

UWAGA W przypadku małżeństwa studenckiego, nieposiadającego własnych dochodów sytuację materialną ustala się odrębnie na podstawie dochodów rodziców każdego z nich niezależnie od miejsca zamieszkania.

Student lub doktorant jest zobowiązany do  poinformowania Działu Spraw Studentów o zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń stypendialnych ( np. zmiana składu rodziny, w tym także zaprzestanie nauki w trakcie roku akademickiego przez rodzeństwo, które ukończyło 18 lat lub uczącego się, które ukończyło 26 lat, uzyskanie nowego tytułu dochodu)

W przypadku uzyskania lub utraty dochodu w trakcie roku akademickiego  w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie.

Jeśli utrata dochodu jest powiązana z uzyskaniem innego tytułu dochodu student może złożyć wniosek o przeliczenie stypendium po uzyskaniu tego dochodu.

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Uzyskanie nowego dochodu:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2017)– ustala się dochód członka rodziny w ten sposób, że uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód ten był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego;
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (od stycznia 2018) – dochód członka rodziny ustala się na podstawie jego dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Uwzględnia się uzyskanie dochodu z następujących przyczyn:

  1. zakończenie urlopu wychowawczego,
  2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wznowienie wykonywania,
  6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Należy przedstawić świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej.

Uwzględnia się utratę dochodu tylko  i wyłącznie z następujących przyczyn:

  1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
  2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszenie jej wykonywania w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do dochodu w rodzinie studenta nie wlicza się:

 1. Świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. Świadczeń, o których mowa w art. 173 a, 199a ust.1 w/w ustawy,
 3. Stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 4. Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 5. Niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 6. Umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych
 7. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 8. Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.,
 9. Dochodów nie wymienionych w Pouczeniu oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym np. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z opieki społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i in,
 10. Kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny (należy przedłożyć wyrok sądu lub ugody sądowej oraz przekazy i przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów).

Pracownik Działu Spraw Studentów może w wątpliwych przypadkach zażądać od studenta dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień (np. w przypadku bardzo niskich dochodów zaświadczenia z opieki społecznej  o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny). W przypadku nie złożenia odpowiednich zaświadczeń i wyjaśnień Komisja może odmówić przyznania stypendium socjalnego. 

UWAGI

 • Student lub doktorant składający podanie o stypendium socjalne  w DSS po terminie otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat licząc od daty rozpoczęcia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po raz pierwszy.  Nie może otrzymać stypendium socjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków;
 • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie