Stypendium socjalne

UWAGA – dotyczy stypendium socjalnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lub decyzji z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.
Obowiązek ten dotyczy również studentów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 88 ust. 2 KDN (deklarujących tzw. „samodzielność finansową”) oraz cudzoziemców, których dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej student dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w omawianej regulacji, należy rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminach, funkcjonującą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a zatem w polskim systemie pomocy społecznej.

Ogólne informacje

STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

 • 8, ust.1.”Pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w całości lub nadpłaconej części na fundusz pomocy materialnej dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta.”

Student lub doktorant powinien wykazać dochody ze wszystkich źródeł przychodów osiągniętych w kraju i za granicą zarówno przez studenta jak i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992, z późn. zmianami).

Powyższy dochód ustala się za ostatni rok kalendarzowy (2018) poprzedzający rok akademicki uwzględniając zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utratę i uzyskanie dochodu w momencie składania wniosku.

Wszyscy studenci i doktoranci wraz z wydrukami z USOSweb wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o dochodach dostarczają do Dziekanatów

 1. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2018 (na drukach stosowanych do uzyskania świadczeń rodzinnych). W razie nieuzyskania żadnych dochodów prosimy o potwierdzenie tego faktu przez urząd skarbowy; jeżeli jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą należy podać osobno dochody każdego z rodziców,
 2. W przypadku wykazania dochodów przez urząd skarbowy należy dołączyć zaświadczenie  od pracodawcy lub z ZUS o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2018 (takim dokumentem nie może być PIT 11, czy 40) Jeśli w roku tym następowały zmiany w zatrudnieniu należy złożyć zaświadczenie z ZUS, które wyszczególnia  płatników tych składek oraz okresy, w których składki były płacone. W przypadku takiej sytuacji należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypendium w związku z uzyskaniem lub utratą dochodów.
 3. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny(druk do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia) W przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w POUCZENIU powyższego oświadczenia  należy przedstawić zaświadczenia z odpowiednich instytucji.
 4. Dziekan, Rektor, Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie  stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.
 5. Inne niezbędne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta lub doktoranta.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne?

Średni dochód w rodzinie studenta będzie ustalany w oparciu o aktualny stan osób w rodzinie oraz ich dochody uzyskane w  roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, o ile sytuacja nie uległa zmianie (patrz poniżej – dochody uzyskane i utracone).

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym –  do składu rodziny wliczane są wyłączne wymienione poniżej osoby, których dochody uwzględniane są do wyliczenia dochodu rodziny studenta lub doktoranta:

 1. student lub doktorant;
 2. małżonek studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa
w punkcie 3

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i  potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. a) ukończył 26 rok życia,
 2. b) pozostaje w związku małżeńskim,
 3. c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2, lub
 4. d)  osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

UWAGA W przypadku małżeństwa studenckiego, nieposiadającego własnych dochodów sytuację materialną ustala się odrębnie na podstawie dochodów rodziców każdego z nich niezależnie od miejsca zamieszkania.

W przypadku uzyskania lub utraty dochodu w trakcie roku akademickiego  w rodzinie nie ustala się ponownie prawa do świadczeń.

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Uzyskanie nowego dochodu:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2018)– ustala się dochód członka rodziny w ten sposób, że uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód ten był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego;
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (od stycznia 2019) – dochód członka rodziny ustala się na podstawie jego dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Uwzględnia się uzyskanie dochodu z następujących przyczyn:

  1. zakończenie urlopu wychowawczego,
  2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wznowienie wykonywania,
  6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Należy przedstawić świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej.

Uwzględnia się utratę dochodu tylko  i wyłącznie z następujących przyczyn:

  1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
  2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszenie jej wykonywania w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do dochodu w rodzinie studenta nie wlicza się:

 1. Świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. Stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 3. Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 4. Niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 5. Umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych
 6. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 7. Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.,
 8. Dochodów nie wymienionych w Pouczeniu oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym np. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z opieki społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i in,
 9. Kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny (należy przedłożyć wyrok sądu lub ugody sądowej oraz przekazy i przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów).

UWAGI

 • Student lub doktorant składający podanie o stypendium socjalne  w Dziekanacie po terminie otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;
 • stypendium socjalne

       1) przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

       2) nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

          a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

          b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

          c) DOTYCZY RÓWNIEŻ osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków;
 • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie