Wniosek o stypendium socjalne

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne

(termin składania wniosków o stypendium socjalne dla Studentów starszych lat mija 10 października br.)

(termin składania wniosków o stypendium socjalne dla Studentów pierwszych lat  mija 10 października br.)

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje okienkiem kasowym, stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA – NR KONTA (przed wypełnieniem wniosku).

Po zalogowaniu się do systemu USOSweb należy (w górnej zakładce) wybrać: DLA  WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI

1.    Wypełnić elektronicznie w USOS-web i wydrukować
(uwaga: druki należy wydrukować dopiero po kliknięciu w odnośnik “zarejestruj”-  wydruk przed złożeniem z napisem “niezatwierdzone” jest nieważny!)

  • oświadczenie o dochodach,
  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,  dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych
  • oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl  lub w załącznikach – ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

2.     Skompletować wszystkie wymagane załączniki.

3.   Komplet dokumentów dostarczyć osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres swojego dziekanatu, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

4.  Sprawdzić stan wniosku w USOSweb i odczytać pocztę elektroniczną (studencki e-mail)

(w przypadku cofnięcia wniosku do poprawy lub uzupełnienia w szczegółach wniosku (na dole)  podane są szczegółowe informacje)

5.    W przypadku cofnięcia do poprawy -poprawić oświadczenie i wniosek, ponownie wydrukować i złożyć w Dziekanacie.
UWAGA Należy sprawdzić stan wniosku po ponownym złożeniu!

6.    W przypadku cofnięcia do uzupełnienia -dostarczyć WSZYSTKIE brakujące dokumenty, sprawdzić stan wniosku  w USOSweb ( analiza dostarczonych dokumentów może wykazać konieczność dalszego wyjaśnienia sytuacji materialnej i dostarczenia dodatkowych zaświadczeń).

7.   Stan wniosku “przyjęty do rozpatrzenia” bez dodatkowych uwag oznacza, że wniosek jest kompletny, po ustaleniu wysokości stawek stypendiów (w listopadzie) kwoty przyznań będą widoczne w USOSweb.

8. UWAGA: koniecznie należy zgłosić się po odbiór decyzji (osobom, które nie odbiorą decyzji stypendia zostaną wstrzymane)

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia wydruków elektronicznie złożonych dokumentów wraz z załącznikami do Dziekantu i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do Dziekanatu. Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web (w szczegółach wniosku lub oświadczenia) oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).