Zapomoga

ZAPOMOGĘ może ubiegać się student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej ( druk do pobrania w zakładce wzory druków) Oprócz złożenia podania student powinien udokumentować sytuację materialną swojej rodziny (jak do stypendium socjalnego), wypełnić druk oświadczenia nr 5 oraz złożyć dokumenty poświadczające zaistniałą sytuację (np. akt urodzenia).

 • Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

W szczególności zapomoga może być przyznana z powodu:

1) nieszczęśliwego wypadku,

2) obłożnej choroby rodziców, rodzeństwa będącego we wspólnym gospodarstwie domowym lub własnych dzieci,

3) urodzenia dziecka,

4) śmierci osoby z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, mąż, żona, dzieci),

5) poniesienia znacznych strat na skutek klęski żywiołowej.

Utrata dochodu w rodzinie nie jest podstawą do uzyskania zapomogi lecz do przeliczenia dochodu w celu uzyskania stypendium socjalnego.

UWAGA

 • Zapomogę student może otrzymać TYLKO NA JEDNYM ze studiowanych kierunków .
 • Zapomoga nie przysługuje:
  1. Studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (Przepis stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą):
   a) magistra, magistra inżyniera  albo równorzędny
   b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
  2. W okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego,
  3. jeśli okres studiowania przekracza 6 lat
  4. który otrzymał karę dyscyplinarną.
 • Zapomoga nie może być przyznana częściej niż dwa razy w danym roku akademickim (z tego samego powodu tylko raz).